top of page

Manažerské dovednosti

Co se v kurzu naučíte?  

Cílem programu je zlepšit dovednosti v oblasti vedení lidí, motivace se zaměřením na oblast komunikace, inspirovat a motivovat účastníky pro jejich osobní a profesní rozvoj. Posílit vědomí o důležitosti komunikace mezi lidmi, podpořit a vylepšit schopnost jednat s ostatními k oboustranné spokojenosti.

Hlavní témata

 • Efektivní komunikace a odbourání bariér v komunikaci napříč firmou /týmem/ , typy chování a komunikace s různými komunikačními typy

 • Motivace na základě firemní kultury – posílení sebevědomí jak na úrovni osobní, tak profesionální

 • Řešení konfliktů, stres, syndrom vyhoření chování a komunikace člověka v zátěžových situacích

 • Motivace individuální a sebemotivace

 • Vedení lidí a řízení výkonu

 • Umění řídit svůj čas ve vztahu k pracovním činnostem a povinnostem – time management na prodejně

   1. Komunikační dovednosti:

 • Vysvětlit význam komunikace pro jednotlivce

 • Seznámení se základními pravidly komunikace v obchodě

 • Posílit schopnost efektivně přenášet informace, emoce

 • Rozvíjet schopnost pozitivní komunikace v různých situacích s různými partnery

Obsah kurzu:

 • Co je komunikace

 • Proces komunikace – stádia a úskalí (formulace/předání/přijetí zprávy), bariéry

 • Komunikační typy, rozdílnost v úrovni a způsobu komunikace

 • Jak budovat vztah

 • Aktivní naslouchání – jak aktivně naslouchat a ovlivnit názory druhých

 • Konkrétní příklady jednání – rozbor

 • Řeč těla – neverbální komunikace

 • Základy rétoriky

   2. Typologie osobnosti:

 • Kdo jsem a kým mohu být

 • Co je to typologie osobnosti a v čem mi usnadní komunikaci s druhými

 • Proč jsou lidé, kteří mi jsou nesympatičtí, aniž by promluvili

 • Jak mě vnímá okolí? A co s tím...

 • Jak mám komunikovat s různými typy osobností

 • Jak lépe řešit konflikty s různými typy osobností

Obsah kurzu:

 • Co je typologie a jaký je její význam v hodnocení druhých

 • Kdo jsem já ? / definice vlastního temperamentu a  vliv na komunikaci nadřízený –  kolega – zákazník…

 • Jak postupovat při posuzování druhých

 • Typologie osobnosti dle W. M. Marstona – typy lidí a jejich přirozený projev

 • Jak uplatnit poznatky z typologie člověka při komunikaci, volba strategie

 • Chyby při hodnocení druhého

 • Typy lidí a jejich přirozený projev v konfliktní situaci – jak jim porozumět – jak porozumět sobě.

   3. Vedení lidí:

Účelem semináře je zdokonalit a rozvinout dovednosti manažerů v oblasti vedení lidí, získat základní návyky potřebné pro vedení pracovního týmu, seznámit se s různými styly vedení lidí, rozpoznat vlastní styl vedení. Účastníci programu získají základní informace o nových trendech, které se týkají řízení, zvýšení efektivity a zlepšování kvality na pracovišti.

Obsah kurzu:

 • Specifika manažerské činnosti (nároky a očekávání spojené s touto rolí …).

 • Styly vedení - co dané styly znamenají (objasnění pojmu, vysvětlení situací, ve kterých je vhodné ten který použít, pro které typy lidí podřízených je vhodný...)

 • Analýza týmu a volba vhodného stylu vedení

 • Delegování úkolů, Vedení pracovních porad/setkání

 • Zvládání konfliktních situací při řízení lidí

 • Kontrolování – konkrétní kroky vhodné pro „můj“ tým

 • Plánování a organizování – klíčové činnosti a parametry, které je potřeba plánovat

   4. Řízení pracovního výkonu:

Cílem semináře je vysvětlit účel hodnocení pracovního výkonu ze strategického hlediska. Vysvětlit, jak tato činnost navazuje na další personální a firemní procesy – vysvětlení kontextu. Seznámit se s metodami, které jsou uplatňovány při hodnocení pracovního výkonu.

Obsah kurzu:

 • Identifikace – momentální stav ve společnosti

 • Role přímého nadřízeného (manažerský cyklus a vztah k řízení výkonnosti)

 • Jaký je vztah hodnocení k ostatním firemním procesům a jak na sebe navazují?

 • Popisy práce, kompetenční modely, jako základní vstup do „Hodnocení“

 • Základní principy hodnotícího procesu

 • Jak vést hodnotící pohovory - hraní rolí – vyzkoušení modelového hodnotícího pohovoru

   5. Motivace pracovního týmu:

Cílem je seznámit účastníky se základy motivačních teorií a principy motivace, naučit je identifikovat individuální potřeby jednotlivců a převádět tuto znalost do schopnosti motivovat ostatní. Účastníci se seznámí jaký je vztah motivace k ostatním manažerským činnostem

Obsah kurzu:

 • Vymezení pojmu motivace, základní motivační teorie

 • Jaké způsoby motivace používáme (hmotná a nehmotná motivace)

 • Jak motivovat různé lidi/osobnosti

 • Jak zjistit individuální motivaci jedince

 • Delegování jako motivační faktor

 • Demotivátory

 • Sebemotivace a její principy

    6. Základy Time managementu:

 • Vymezení pojmu motivace, základní motivační teorie

 • Jaké způsoby motivace používáme (hmotná a nehmotná motivace)

 • Jak motivovat různé lidi/osobnosti

 • Jak zjistit individuální motivaci jedince

 • Delegování jako motivační faktor

 • Demotivátory

 • Sebemotivace a její principy

Obsah kurzu:

 • Plánování času – základní vhled

 • Různé přístupy k plánování času a využití plánovacích pomůcek

 • Vyhodnocení současné situace - denní bilance

 • Priorita x cíl

 • Rovnováha v pracovních a nepracovních činnostech

 • Řízení času a stres

 • Práce s cíli - strategie

 • Delegování úkolů

 • Stanovování priorit a cílů pro tým/podřízené

bottom of page